tiktok logo

Regulamin

REGULAMIN KLUBU “VooDoo Club”

  • PRAWO WSTĘPU

1. Prawo wstępu na wydarzenia w VooDoo Club mają:

1. Osoby w wieku co najmniej 18 lat posiadające ważny bilet wstępu na wydarzenie lub zaproszenie Organizatora wydarzenia/Przedstawiciela klubu.

2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, posiadające ważny bilet wstępu na wydarzenie lub zaproszenie Organizatora wydarzenia/Przedstawiciela klubu w towarzystwie prawnego opiekuna lub posiadające pisemną zgodę na udział w wydarzeniu.

Formularze zgody do pobrania:

3. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające ważny bilet wstępu na wydarzenie lub zaproszenie Organizatora wydarzenia/Przedstawiciela klubu tylko w towarzystwie prawnego opiekuna.

4. Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na wydarzenie.

5. Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora oraz klubu.

6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren klubu (!) Oznacza to, że poza nagłymi i uzasadnionymi przypadkami po opuszczeniu Klubu bilet wstępu traci ważność!

7. Uczestnicy mogą przebywać na terenie klubu do zakończenia wydarzenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce wydarzenia.

8. Dzieci i młodzież poniżej 12 roku życia obowiązują zatyczki lub słuchawki ochronne!

2. Na wydarzenia organizowane w VooDoo Club wstępu nie mają:

1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Osoby zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych lub naruszający ogólnie przyjęte normy społeczne.

3. Osoby wnoszące broń lub inne przedmioty niebezpieczne.

4. Osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

5. Osoby, którym Organizator/Przedstawiciel Klubu odmówił prawa wstępu na wydarzenie/do klubu (Organizator/Przedstawiciel Klubu nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu).

  • SZATNIA

1. Szatnia w klubie jest obowiązkowa.

2. Szatnia w klubie jest płatna – 5 zł.

3. Kwota pobierana za zgubienie numerka do szatni wynosi 30 zł.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy, przedmioty wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

5. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. W takim przypadku wydanie pozostawionych rzeczy odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniach następnych w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.

  • WIZERUNEK UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

1. Osoby biorące udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub dla celów marketingowych.

2. Zgoda jest udzielona na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.

3. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczących wydarzenia.

4. Powyższe zasady nie obejmują imprez specjalnych z wewnętrznym regulaminem zakazującym lub ograniczającym możliwość nagrywania i fotografowania uczestników (np. imprezy zamknięte, pokazy fetish/BDSM itp.).

5.  Zakaz wnoszenia profesjonalnego sprzętu nagrywającego / fotograficznego (z wymienną optyką) oraz rejestrowania/fotografowania występu bez zgody Organizatora lub Przedstawiciela klubu.

6. Zakaz robienia zdjęć przez osoby postronne gościom przebywającym w Klubie – bez ich zgody (z wyjątkiem osób delegowanych przez klub lub/i organizatora wydarzenia).

  • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Każdy uczestnik wydarzenia organizowanego w klubie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Klubu i stosowania się do postanowień w nim zawartych.

2. Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób w klubie.

3. Organizator wydarzenia/przedstawiciel klubu może podjąć decyzje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzenia.

3a. Organizator wydarzenia może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń i obostrzeń dotyczących wykorzystania wizerunku uczestników, liczebności gości oraz ich zachowania (szczegóły ustala każdorazowo wewnętrzny regulamin danego wydarzenia).

4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora wydarzenia , osób odpowiedzialnych za wydarzenie oraz pracowników klubu.

5. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe Organizatora wydarzenia/Przedstawiciel klubu.

6. Zabrania się wnoszenia na teren klubu: wszelkich napojów oraz alkoholowych, środków odurzających, substancji żrących lub pirotechnicznych, pojemników do rozpylania gazu, opakowań szklanych, broni i materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników wydarzenia (W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren klubu będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom).

6a. Klub nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie wydarzenia jest zabronione.

7. Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie klubu.

8. Zabrania się czynów oraz okrzyków i propagowania treści prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

9. Zabrania się wprowadzania na teren klubu zwierząt oraz rowerów.

10. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

10a. Ponadto zakazuje się:

– Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników wydarzenia (min. zaplecze barowe, szatnia, backstage)

– Rzucania wszelkimi przedmiotami na terenie klubu

– Sprzedawania, reklamowania i akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych na ternie klubu bez zgody Organizatora wydarzenia/Przedstawiciela klubu

– Wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu (zakaz nie dotyczy terenu ogródka klubowego).

11. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych oraz informacyjnych zostaną usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji.

12. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje przedstawiciel klubu w razie konieczności w porozumieniu z Organizatorem wydarzenia.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22.08.2002 r.).

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALTER-NATIVE z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A (e-mail: kontakt@voodooclub.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do:

– przyjęcia rezerwacji

– przygotowania oferty cateringowej

– zawarcia i realizacji umów koncertowych i innych wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju eventów

– wystawiania imiennych FV za wykonane przez nas usługi

– sprzedaży biletów oraz innych produktów w sklepie klubu

Państwa dane osobowe nie są archiwizowane, przetwarzane i przekazywane osobom trzecim.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przechowywane.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest zależny od przepisów prawa, które obligują firmę ALTER-NATIVE z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A do ich przechowywania (np. ustawa o rachunkowości), a także od okresu przez jaki jest świadczona dana usługa.